Przetwarzanie danych osobowych

Szanując Państwa prywatność pragniemy poinformować, że Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg S.A. przetwarza dane zgodnie z ogólnie przyjętymi regulacjami prawnymi. Pragniemy zatem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) poinformować jak przetwarzamy Państwa dane.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg S.A. z siedzibą w Warszawie, ulica Wrzesińska 12/12, 03-713 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000587405, REGON 147174223, NIP 5213669184 (zwana dalej PPE Konerg S.A.).

W jakim celu, jak długo oraz na podstawie jakiego prawa przetwarzamy dane?

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres trwania umowy oraz 6 lat po zakończeniu – czas upływu terminu roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu zgłoszenia sprzeciwu

Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji

Prowadzenie działań marketingowych

Papierowo

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Do czasu wycofania zgody

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu wyrażenia sprzeciwu

E-mailowo

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, oraz  art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Do czasu wycofania zgody

Telefonicznie

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, oraz  art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Do czasu wycofania zgody

Prowadzenie rekrutacji

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Do zakończenia rekrutacji, lub gdy zgoda na dalsze rekrutacje max. 2 lata

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami

Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz

Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Dla osób zatrudnionych przed 1.01.2019 r. – 50 lat;

Dla osób zatrudnionych od 1.01.2019 r. – 10 lat;

Umowy cywilnoprawne – 6 lat od zakończenia

Wysyłka produktów

Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b oraz lit. f RODO

Jak przy celu: zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem

Odpowiedź na zapytanie wysłane przez formularz lub e-mail

Art. 6 ust. 1 lit. a  RODO

Rok od wysłania odpowiedzi

Fakturowanie dokumentów

Art. 6 ust. 1 lit. b  RODO oraz art. 86 § 1 Ordynacji Podatkowej

5 lat podatkowych

Inspektor ochrony danych osobowych

PPE Konerg S.A. powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować pisząc na: iodo@konerg.pl.

Jakie mają Państwo prawa, gdy przetwarzamy Państwa dane?

Pragniemy poinformować, że macie Państwo prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • uzupełnienia oraz aktualizacji treści danych,
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • wnieść skargę na przetwarzanie przez nas danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • do przenoszenia swoich danych.

Komu będziemy przekazywać Państwa dane?

Podczas przetwarzania danych osobowych korzystamy z firm zewnętrznych. Komu zatem możemy powierzyć lub przekazać zgodnie z prawem Państwa dane? Szczegółowe informacje znajdują się w poniżej.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Jeżeli Państwa dane będą przetwarzane na portalach internetowych to dostęp do nich mogą mieć osoby spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. PPE Konerg S.A. nie będzie jednak przekazywał Państwa danych do tych krajów w żaden inny sposób.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

PPE Konerg S.A. na dzień dzisiejszy nie wykorzystuje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być firmy świadczące dla Polskiego Przedsiębiorstwa Energetycznego Konerg S.A. różne zlecenia. W zależności od czynności, jakie dla Państwa wykonujemy możemy udostępniać dane odbiorcom wskazanym w poniższej tabeli.

Czynność (proces) przetwarzania danych osobowych)

Odbiorca

Zawarcie i realizacja umowy

 • Obsługa teleinformatyczna;
 • Obsługa informatyczna;
 • Obsługa pocztowo-kurierska;
 • Obsługa prawna;
 • Obsługa dotycząca pozyskania nowego klienta

Prowadzenie działań marketingowych

 • Obsługa teleinformatyczna;
 • Obsługa informatyczna;
 • Obsługa pocztowo-kurierska;
 • Obsługa prawna.

Prowadzenie rekrutacji

 • Obsługa teleinformatyczna;
 • Obsługa informatyczna.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami

 • Obsługa teleinformatyczna;
 • Obsługa informatyczna;
 • Obsługa pocztowo-kurierska;
 • Obsługa prawna;
 • Obsługa BHP;
 • Urzędy.

Windykacja

 • Firmy windykacyjne

Dodatkowo możemy przekazywać Państwa dane osobowe:

 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ścigania, ale tylko wtedy, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 • urzędom skarbowym w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych.