Oferta rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej oraz rezerwowej sprzedaży kompleksowej energii elektrycznej Polskiego Przedsiębiorstwa Energetycznego KONERG Sp. z o.o.

Zadaniem Sprzedawcy rezerwowego jest zapewnienie dostaw energii elektrycznej odbiorcom końcowym,
w przypadku gdy wybrany przez odbiorców sprzedawca zaprzestanie realizacji umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, lub wygasły postanowienia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej (dalej: „Dotychczasowa Umowa”) z dotychczasowym sprzedawcą.

Niniejsza oferta uwzględnia następujące warunki sprzedaży rezerwowej:

 • Odbiorca wskazuje Sprzedawcę jako sprzedawcę rezerwowego oraz upoważnia OSD do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składane jest na adres: Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg S.A. ul. Wrzesińska 12/12, 03-713 Warszawa.
 • OSD, w celu zapewnienia ciągłości dostaw, zawiera w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowę sprzedaży rezerwowej lub umowę kompleksową zawierającą postanowienia sprzedaży rezerwowej (dalej: „Umowa rezerwowa”) ze Sprzedawcą, na warunkach określonych we wzorze Umowy rezerwowej stanowiącej załącznik do niniejszej oferty, według Cennika Sprzedaży Rezerwowej (dalej: „Cennik”), zgodnie z Ofertą. Cennik oraz wzór Umowy rezerwowej dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.konerg.pl/sprzedaz-rezerwowa
 • Umowa rezerwowa obowiązuje od dnia zaprzestania realizacji Dotychczasowej Umowy i zawierana jest na czas nieokreślony, uwzględniając:
  • Przeniesienie mocy umownej z dotychczasowego sprzedawcy na Sprzedawcę, uwzględniając warunki dystrybucji energii elektrycznej w danym punkcie wyjścia z sieci elektroenergetycznej, gdzie zaprzestano dostarczania paliwa gazowego do Odbiorcy;
  • Rozliczenie dystrybucji energii elektrycznej odbywa się zgodnie z Taryfą OSD opublikowaną w biuletynie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (http://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-innedecyzje/paliwa-gazowe)

Dokumenty do pobrania

 1. Cennik Sprzedaż Rezerwowa Konerg - listopad 2020 - pobierz
 2. Pełnomocnictwo Sprzedaz Rezerwowa Biznes (klient) - pobierz
 3. Pełnomocnictwo Sprzedaz Rezerwowa Biznes (odbiorca) - pobierz
 4. Pełnomocnictwo Sprzedaz Rezerwowa - pobierz
 5. Pełnomocnictwo Sprzedaż Rezerwowa Kompleksowa - pobierz
 6. Sprzedaz Rezerwowa umowa 06.20 - pobierz
 7. Sprzedaż Rezerwowa umowa biznes bez kolorów 06.20 - pobierz
 8. Sprzedaż Rezerwowa umowa biznes z kolorami 06.20 - pobierz
 9. Sprzedaż Rezerwowa umowa kompleksowa 06.20 - pobierz